Navigace

Obsah

Program na období 2018 - 2022:

1.   Místní komunikace a chodníky

-  CH Šonov od Konzumu k OÚ (přeložení)

-  CH Kleny  

-  podchod Kleny

-  MK sběrný dvůr – OÚ 

průběžné kontroly a opravy MK

-  parkovací místa

-  MK Provodov – Domkov – Šeřeč – cyklostezka

-  MK Šonov – Lhota – cyklostezka

-  MK Václavice – Branka (u smrku) – cyklostezka

-  MK Šonov (Malá strana) – cyklostezka

 

2.   Vodovod a kanalizace

-  řešení odkanalizování místních částí Václavic, Klen a Šerče, aktualizace PRVK

-  záměr vlastního zdroje vody (vrt Václavice) – zpracování podkladů

-  čištění dešťové kanalizace

 

3.   Veřejné osvětlení, rozhlas

rekonstrukce rozvodu VO včetně výměny poškozených sloupů – Provodov,Václavice

-  řešení stmívání

-  rozšíření VO – Šeřeč, Kleny

 

4.   OÚ a Technické služby a majetek obce

-  zateplení objektu (fasáda) OÚ

nákup drobné techniky TS

-  řešení garážování auta zásahové jednotky (SDH Šonov)

-  Obecní hospoda - vybavení kuchyně + rekonstrukce rozvodu el.

-  Obecní hospoda - využití prostoru za OH

-  autobusová zastávka + plakátovací plocha – Šonov, Provodov, Kleny

 

5.   ZŠ + MŠ

-  MŠ rozšíření kapacity na 50 dětí

-  ZŠ oprava podlahy třídy v 1. poschodí

-  MŠ rozšíření a vybavení zahrady,  nové oplocení,  přeložka kanalizace

-  ŠJ nákup vybavení – konvektomat

-  ZŠ zateplení objkektu (fasáda) + vytápění

 

6.   Hřiště

-  Kleny – přístřešek + přívod elektřiny, vybavení

-  Šonov – multifinkční hřiště „Hanušák“

-  opěrná zeď a svod odpadní vody z objektu na hřišti v Provodově do kanalizace

-  zdroj vody na hřšti v Provodově

-  výměna oken objektu na hřšti v Provodově

-  školní hřiště – dráha pro běh, dráha doskočiště

-  Provodov – herní prvky

 

7.   Opravy pomníků - křížů

-  Kleny

-  Václavice

 

8.  Různé

-  dokončení opravy zdi evangelického hřbitova + rozptylová loučka                                        

-  informačnmí body – Domkov, Šeřeč, Hradečnice, Šonov – cyklostezka

-  pozemek Šeřeč – studie možných řešení lokality

-  urbanistické studie místních částí, regulativy

-  dotace, granty

-  rozvod optického kabelu

Václavice

Kleny

Šeřeč

Provodov

Šonov

 

Trvalé akce:

 1. Údržba zeleně a veřejných prostor
 2. Údržba pomníků
 3. Údržba a modernizace techniky TS
 4. Drobné a preventivní opravy komunikací 
 5. Separce odpadů a pravidelný sběr nebezpečného odpadu (2x ročně)
 6. Finanční příspěvky

  -   na činnost mládeže a sportovním organizacím, charitě, církvím

   

   

Dlouhodobé záměry

Rybník Broumar – vyčištění + oprava břehů

Zázemí sportovního areálu v Provodově

Obecní hostinec – ubytovací kapacity v 1. patře